4 Xây dựng mô-đun được xem là phương pháp xây dựng bền vững hơn so với các phương pháp xây dựng truyền thống