Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_23

Chóe hoa lam niên đại Khang Hy (1699 – 1722) vớt từ tàu đắm Vũng Tàu.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 2