Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_8

Nét vẽ tam lam điêu luyện trên tô sứ hiệu đề Trân Ngoạn.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 4