Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_1

Bộ đồ trà viên long (rồng ổ) của vua Thiệu Trị (1807 – 1847).

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới cổ ngoạn 2