Tuyệt-phẩm-thời-gian_7

Gốm cổ Chu Đậu với những hiện vật nhỏ xinh như thủy trì, hộp phấn,
làm đồ trang trí, đồ dùng văn phòng tứ bảo.

Gốm Chu Đậu tuyệt phẩm thời gian 4