Đào-Vớt-Bờ-trong-thế-giới-cổ-ngoạn_22

Ấm Khang Hy hiện trạng hoàn hảo, một thiết kế đẹp trong bộ trà cụ tàu đắm tọa độ X.

Đào - Vớt - Bờ trong thế giới đồ cổ 4