Grand Palais 12

Bản vẽ công nghệ mô phỏng khối kiến trúc Grand Palais trước cải tạo | Ảnh: Laurent Kronental.

Grand Palais 12