NTK Wentz bền vững

Guilherme Wentz làm việc với vải We-Knit tại studio của mình ở Caxias do Sul. Ảnh: Fran Parente.

NTK Wentz bền vững