Terra Carta 5

Sản phẩm đồ gốm làm từ chất thải độc hại. Ảnh: Tư liệu.

Terra Carta 5