Terra Carta 4

Thiết bị ZELP giúp giảm lượng khí methane do gia súc thải ra. Ảnh: Tư liệu.

Terra Carta 4