Nấp Hostel – 6

Mỗi tầng chứa được 4 giường đơn gọn gàng với phần rèm đảm bảo sự riêng tư cho khách khi cần thiết

Nấp Hostel - 6

Nấp Hostel – 6