Untitled-2

Tranh của các nghệ sĩ Việt Nam phản ánh cảm quan của chính chủ nhân về đất nước cô và gia đình đang sinh sống.