feature

BST Fall 2016
Iris Van Herpen
Trang bên
1. Tấm bình phong Chloé của Gallotti&Radice
(mohd.com) 2. Bình, ly cà phê Midas,
NTK Front, 4.045.000 VNĐ (skitsch.com)
3.Tủ bar Jazz, NTK Claudia Melo,
77.456.000 VNĐ (mabounlimitedideas.com)
Trang này
4.Tấm bình phong Paravento, NTK Hanger Design
Group (rossato.com) 5. Bàn Tama, NTK Carlo
Colombo (mohd.com) 6. Bàn Amira, NTK Davide
Bozzini, 11.130.000 VNĐ, (tonincasausa.com)
7. Bàn Tectonic, NTK Alain Gilles,
5.540.000 VNĐ (bonaldo.it) 8. Bình,
ly cà phê Midas, NTK Front, 4.045.000 VNĐ,
(skitsch.com)