San pham pha le 3

Từ trái qua phải
Bàn bên Adria 8.550.000VNĐ (BoConcept);
Bình Underl. Vase Cut Aqua+Res Moser 55.220.000VNĐ; Bình Underl. Vase Cut Alex+ Ameth Moser 55.220.000VNĐ; Bình Underl. Vase Cut Aqua+Res Moser 55.220.000VNĐ; Bình Panel Vase Cut Aquamarine Moser 67.980.000VNĐ; Bình Underl. Vase Cut Aqua + Blue Moser 55.220.000VNĐ; Bình Underl. Vase Cut Alex + Rose Moser 55.220.000VNĐ (Tất cả của Eurasia Concept)