White Tulip 8

Travel Blogger Lý Thành Cơ chụp Sài Gòn ở 2 khía cạnh tương phản.

White Tulip 8