White Tulip 7

Nguyễn Hà Linh sáng tạo món ăn. Ảnh: Tư liệu.

White Tulip 7