img_8_1502906077_dc8868c73acb192d5c8d6bbbc593f426

a chalkboard can be added as a personalization tool
Một chiếc bản đen có thể đính đồ vào như một công cụ cá nhân.