1. Tên gọi “Shibari” theo tiếng Nhật có nghĩa là “