Palette mua He_4

Tranh Điệp của MIFA
Tranh Curves No.3 và Vú Sữa của TIM PHẠM
Bình Tulipiere 5 nhánh của BÁT TRÀNG MUSEUM ATELIER
Đèn Mầm của THE LAB SAIGON
Bàn console Sympathy của HANOIA

Palette mua He 2