Giường-tương-lai_13

Chuyển đổi nhà để xe ở San Diego / Losada Garcia Architects + Prismatica + ModernGrannyFlat. Hình ảnh: Rachel Pangui

San Diego Garage Conversion