Khu-vui-chơi-mô-đun-từ-vật-liệu-sáng-tạo_6

Cấu trúc chơi cũng giống như chỗ ngồi, với khoảng trống tương ứng ở khối lớn phía sau. Ảnh: Luke O’Donovan

Khu vui chơi mô-đun từ vật liệu sáng tạo 4