Safdie-Architects_São-Paulo-medical-centre-7

Lối đi bộ nối trung tâm với bệnh viện

Safdie Architects_São Paulo medical centre 7