Safdie-Architects_São-Paulo-medical-centre-2

Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Albert Einstein được thiết kế cho thành phố São Paulo bởi Safdie Architects.

Safdie Architects_São Paulo medical centre 2