EDP Playground_6

Ảnh trên và ảnh dưới Không gian Living Room mang tinh thần thẩm mỹ chiết trung với các bộ đồ nội thất mang các phong cách khác nhau từ các thương hiệu Laita, Handpick, B+.

ED Pop-up Playground 5