EDPO-2_5

Chậu gốm của Bát Tràng Museum dưới bóng cây chôm chôm ở sân trước.

ED Pop-up Office 2 5