EDPO-2_3

Lối vào phụ của Villa Medium từ con hẻm bên hông, nơi Pop-up Office và Gallery Medium chia sẻ chung một khoảng sân hiên.

ED Pop-up Office 2 3