EDIDA 2021 1

Không gian xanh trong sự kiện Cambio. Ảnh: Tư liệu.

EDIDA 2021 1