Namibia 9

Trên đất Phi châu, voi và muông thú đi giữa đất trời.