Namibia 7

Tê giác ở Công viên quốc gia Etosha phần lớn bị cưa sừng để tránh bị giết hại.