Namibia 6

Mùa Đông khô cạn, thú tập trung uống nước ở những vũng nhất định trong Etosha.