Namibia 5

Tổ chim khổng lồ dưới tán cây camel thorn tree.