Namibia 4

Những thân cây keo gai lạc đà đã chết vì khô hạn khoảng 900 năm trước và vẫn còn nguyên cho đến ngày nay cũng vì khô hạn.