Namibia 14

Trang phục đặc trưng của phụ nữ dân tộc Herero lấy nguồn từ châu Âu.