Namibia 11

Fish River Canyon dài thứ hai trên thế giới.