Namibia 10

Cảnh tượng đẹp không bút nào tả xiết của bầy hồng hạc bên bờ Walvis Bay.