Namibia 1

Cây keo gai lạc đà trên nền cát đỏ sa mạc Namib-Naukluft