Rong choi mua la do 8

Đèn đồng của đền Kasuga có niên đại muộn hơn so với đèn đá, cây đèn đồng cổ nhất hiện hơn 400 năm tuổi.