Rong choi mua la do 5

Tán lá phong chuyển đỏ vào mùa Momiji ở đền Fushimi Inari.