Rong choi mua la do 4

Hình tượng cáo – vị sứ giả của thần lúa gạo Inari được trang trí khắp nơi trong khuôn viên đền.