Rong choi mua la do 13

Tác phẩm tranh tường của hai nghệ sĩ Mỹ Brown và Evans ở Yokohama.