Rong choi mua la do 11

Con tàu cổ Nippon Maru nơi cảng biển của thành phố Yokohama.