Puerto Rico 6

Một đài quan sát trên mảng tường thành San Felipe del Morro.