Puerto Rico 11

Một trại lính Tây Ban Nha ở thế kỷ 16 được tái hiện.