Central park 3

Nhân công đang làm đường tại Central park, 1871 | Ảnh: Cung cấp từ The New York public library.

Central park 3