Central park 12

Lối vào Central park tai Đại lộ thứ Năm & Đường 59, 1886 | Ảnh: Cung cấp từ The New York public library.

Central park 12