Jaime Hayon 16

Ảnh: Kyungsub Shin.

Jaime Hayon 16