Jaime Hayon 11

Ảnh: Kyungsub Shin.

Jaime Hayon 11