Chiếc-Giày-Gốm-Bát-Tràng-2

Cố Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thắng

Chiếc Giày Gốm Bát Tràng 2