DAT01768

KTS Đoàn Thanh Hà, GS.Dominique Laffly và TS.KTS Nguyễn Trí Thành.