Winner – Giải Cá Nhân Có Tầm Ảnh Hưởng_ Kiến trúc sư Lê Trương của TT-Associates (Viet Nam)

Kiến trúc sư Lê Trương của TT-Associates (Việt Nam) với Giải Cá Nhân Có Tầm Ảnh Hưởng.